Junta de Personal Docent i Investigador

Full informatiu de la JPDI juliol 2013

Us informen de les darreres novetats.

Com sabeu, l’últim mes ha estat intens. Us informen de les darreres novetats que s’han produït i que afecten al professorat de la UB:

Contractació de professorat.
Modificacions en el Pla de dedicació acadèmica del professorat.
Planificació de la plantilla de la UB pels propers anys (relació de llocs de treball-RLT).

1. Contractació de professorat.
Hores d’ara encara queden professors i professores (Lectors i Ramón y Cajal, i també altres figures contractuals: associats o becaris post-doctorals) que finalitzen contracte i no tenen possibilitat de continuar vinculats contractualment a la UB. El Comitè d’empresa està negociant aquestes contractacions mirant de trobar sortides dignes.

Des de la JPDI considerem, com ja ho hem dit moltes vegades, que tot el professorat ha de poder treballar en condicions dignes, que no es pot estar improvisant un any sí i l’altre també i que no es poden canviar les regles del joc a meitat del partit. El professorat ha de saber de forma clara quines son les seves possibilitats de promoció, i quines les condicions. Dit això, el nostre suport als esforços per garantir llocs de treball dignes pel professorat universitari.

2. Modificacions en el Pla de dedicació acadèmica del professorat.
S’han modificat alguns continguts del Pla de dedicació acadèmica (PDA) que com sabeu tracta de reflectir la nostra dedicació professional. La dedicació anual és de 1.650 hores.

Algunes de les modificacions més significatives pel proper curs 2013-14 són:

• Nombre d’estudiants per grup (classes teòriques i teoricopràctiques): mínim 50 estudiants / màxim 90.

• Factors multiplicadors (cada hora de docència es multiplica per un factor): aquests factors s’han revisat, en termes generals, a la baixa.

• Pràctiques: si les pràctiques tenen un valor d’entre 6 i 11 crèdits, es reconeixen 6 hores per estudiant, amb un factor multiplicador d’1, i d’1.5 si les pràctiques són obligatòries o són pràctiques clíniques. Per tant, al professorat se li reconeixeran 6 hores PDA per cada estudiant al que tutoritzi les seves pràctiques i 9 hores si són pràctiques obligatòries o clíniques.

• Treballs fi de Grau: si el Treball té un valor d’entre 6 i 11 crèdits es reconeixen 4h al tutor/a del treball per estudiant tutoritzat (amb un factor PDA de 2): per tant, 8 hores PDA. Si tingués un valor d’entre 18 i 23 crèdits: 12h (amb un factor PDA de 2): per tant, 24 hores PDA.

• Treballs fi de Màster: si el Treball té un valor d’entre 6 i 11 crèdits: 8 hores per estudiant tutoritzat (amb un factor PDA de 2): per tant, 16 hores PDA.

Des de la JPDI fem la següent valoració general:

– Cada cop més la normativa es separa de la realitat de l’activitat docent. Aquesta separació és molt preocupant: en el futur immediat, o bé complint la normativa i no dediquem més hores que les establertes o bé haurem de trobar fórmules per reconèixer adequadament la feina que fa el professorat. Estan en joc les condicions de treball del professorat i el model d’universitat.

– Des de la Generalitat i des del Vicerectorat de professorat es parla obertament d’establir un model dual en el professorat: una part del professorat que tindria un perfil més “investigador” i l’altre part que estaria “més centrada en la docència”. Aquest model no ens convenç, el personal docent i investigador ha d’articular de forma equilibrada les dues dimensions i tenir els mitjans adequats per fer-ho. Aquesta és una qüestió de fons que ha de ser discutida a fons.

– Es canvia la normativa, però no s’aborden els principals temes que estableixen un model universitari: quin model docent volem i podem tenir, quin pes han de tenir les pràctiques, com hem d’enfocar el treball fi de Grau, quina dedicació li hem de prestar al treball fi de Màster o al Doctorat, quin pes ha de tenir l’atenció a l’estudiant… Aquests temes han de ser discutits perquè s’estan canviant. El voluntarisme del professorat no pot ser el mitjà que es fa servir cada cop més per tractar de mantenir la qualitat universitària mentre es limiten el mitjans i es menysvalora el treball docent dels professors..

– El Rectorat ha d’aclarir si la nostra dedicació es calcula en hores GRAD, en hores PDA o en crèdits de l’assignatura. La situació actual és un autèntic garbuix, que desorienta al professorat i dificulta l’actuació dels responsables acadèmics.

– Si es proposen canvis en la normativa acadèmic-docent, aquestes no han d’aplicar.se a meitat del curs. Les modificacions han de ser analitzades i discutides a temps per fer la programació del curs vinent.

3. Planificació de la plantilla de la UB pels propers anys (relació de llocs de treball-RLT).
L’elaboració de la ‘relació de llocs de treball’, a més de ser una obligació legal per la Universitat, és un instrument imprescindible de planificació. L’elaboració de la RLT ha de permetre respondre a dos preguntes: Què ha de fer la UB durant els propers anys? i Com s’ha de fer?

Ja se li digui ‘relació de llocs de treball’ o ‘plantilla’, no podem continuar sense planificar l’activitat docent, de recerca, de transferència de coneixement, d’innovació i de gestió de la UB. No podem continuar improvisant, perquè aquesta forma de fer mai dóna bons resultats i perquè es generen sistemàticament mecanismes de precarització del professorat que són inacceptables. Sense una planificació consensuada amb el personal docent i investigador no es pot fer una política de professorat amb cara i ulls en la que el professorat pugui preveure les seves expectatives professionals.

La RLT ha de tenir en compte, com a mínim, aquets punts:

– L’oferta acadèmica (Graus, Màsters i Doctorat) que la UB farà durant els propers anys. Sense oblidar la dedicació docent que requereix l’elaboració i manteniment dels cursos i activitats al campus virtual.

– L’activitat de recerca del professorat i el reconeixement de la mateixa.

– L’activitat de transferència del professorat.

– L’activitat de gestió del professorat.

– L’activitat d’innovació del professorat.

La RLT no es pot fer tenint en compte exclusivament les tasques que desenvolupa el professorat permanent de la UB. Aquesta fotografia s’ha d’ampliar al conjunt del professorat i del personal de recerca, tenint en compte la seva creixent diversitat de situacions contractuals (permanents i no permanents). S’ha de tenir també en compte les jubilacions de professorat, així com la previsió de baixes, permisos, sabàtics i jubilacions anticipades.

El treball que s’ha de fer amb motiu de l’elaboració de la RLT és fonamental per racionalitzar i clarificar la situació de la UB.

Bones vacances i fins setembre!

La JPDI