Junta de Personal Docent i Investigador

Full informatiu de la JPDI de febrer 2013

Previsió de canvis en la UB. Cap a on apunten?
El posicionament de la JPDI.
Fa temps que sentim rumors sobre importants canvis que es volen fer en el model organitzatiu, de gestió i de govern de la UB. El treball de la Comissió de governança ja havia apuntat alguns elements. Ben segur que alguna cosa us ha arribat. Hem esperat un temps per poder obtenir més informació i poder transmetre el nostre punt de vista.
La informació que hem pogut destriar és aquesta:

1. El Rectorat treballa en la reestructuració de la UB.
De forma resumida us presentem la informació verbal de la qual disposem. Donat que en cap cas se’ns ha facilitat documentació escrita, entenem que es viu una situació d’aflorament de propostes diverses que no sabem si s’arribaran a concretar.
Informem, per tant, d’allò que considerem és, hores d’ara, més fiable i, en cas de dubte, ens remetem al que el Rector va dir en el passat Consell de Govern del dia 7 de febrer:
● S’està treballant en la reestructuració de Departaments i de Centres. La idea de fons és reduir el nombre de Departaments i establir estructures de coordinació entre Centres.
● La reestructuració buscaria aquests objectius: modernització de l’estructura
acadèmica i administrativa de la UB; tenir un model de governança propi de la UB; tenir una UB més àgil; estalviar costos davant de les noves retallades en el finançament de la UB que es preveuen un cop s’aprovi el pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Posicionament de la JPDI:

Ens cal consensuar idees clares i útils respecte de la millor administració, de la transparència en el funcionament i del manteniment de les condicions de treball en una Universitat de Barcelona orientada al servei de l’interès públic.
Entenem que el Rectorat ha d’explicar a la comunitat universitària les propostes de reestructuració que s’estan elaborant, així com la seva oportunitat i conveniència.
D’igual forma cal que tan bon punt sigui possible es presenti aquest pla per escrit, així com la previsió dels impactes que tindrà en les tasques pròpies de la Universitat, especialment en tot allò que fa referència a la política de contractació del professorat i a les seves condicions de treball.
Donades les incerteses del temps present, necessitem idees clares i útils al servei de l’interès públic, a més d’una bona administració, transparència i mantenint de les adequades condicions de treball. Sense aquests elements, la Universitat no podrà complir les seves funcions al servei de l’interès públic.
Cal doncs que el Rectorat posi a l’abast de la comunitat universitària el més aviat possible els continguts del pla de reestructuració de la UB. I és especialment important que la discussió es plantegi en els seus òrgans estatutaris. Aquest pla hauria d’anar acompanyat d’un argumentari que respongui a quatre aspectes bàsics per al futur de la UB:

– En què millora aquesta reestructuració el compliment de les funcions pròpies de la Universitat?
– En què afavoreix aquesta reestructuració una millor gestió de la Universitat?
– En què afavoreix aquesta reestructuració la democràcia universitària?
– Quin estalvi suposa aquesta reestructuració?

● D’on sortirà l’estalvi?
Una part de l’estalvi podria venir de la supressió de càrrecs de gestió, especialment de directors/es i secretaris/es de Departament, així com de vicedegans/es. Però aquest estalvi seria molt minso. El Rector, parlant del personal de la UB, va exposar en el darrer Consell de Govern que tenia clar que no es podien malbaratar recursos personals i que calia vetllar per garantir el relleu generacional. Hi estem d’acord, però les continues retallades i les previsions pel 2013 ens fan preguntar al Rectorat: es preveu un estalvi derivat del pla de reestructuració? I, si es preveu, d’on sortirà aquest estalvi? Mentre que no es respongui a aquesta pregunta ens quedem amb la paraula del Rector. No hem d’oblidar que el propi Rector, igual que repetides vegades ha fet el Vicerector de professorat, quan parla de política de contractació només fa referència a l’adequació entre la contractació i les necessitats docents. És a dir, aquells Departaments que no tinguin prou docència podrien veure perillar l’estabilització i/o renovació del seu professorat.
Com sabeu, les necessitats docents depenen de molts factors: Màsters i Graus oferts, nombre d’estudiants per curs, factor multiplicador en PDA (Pla de dedicació acadèmica), reconeixement de hores PDA per altres encàrrecs, etc. Cal aclarir molt bé aquestes qüestions per precisar les necessitats docents, a les quals es fa referència de vegades com si es tractés d’un argument suficient per justificar la no renovació de contractes d’una part del professorat o el fet de no crear les condicions per estabilitzarlo.
● Las democràcia universitària i la reforma dels Estatuts de la UB.

Tanmateix, els canvis que es proposen es relacionen amb el canvi de model de govern de la Universitat (la qüestió de la governança). El que està en discussió, a  més de qui i com es nomena el Rector i els càrrecs de la nova estructura, i/o els/les directors/es dels nous Departaments i Centres que resultin de la reestructuració de la UB, és la democràcia universitària.
Davant de qui diu que la Universitat és ingovernable, no hem d’oblidar que moltes vegades hem denunciat que la Universitat catalana i l’espanyola no han desenvolupat històricament una cultura democràtica forta, ni una cultura de la transparència i de la responsabilitat. Sens dubte que cal parlar de com millorar les estructures de govern i de participació existents, però aquest exercici no s’ha de confondre amb l’aprofitament del context de crisi política i econòmica per tal d’afeblir l’estructura universitària pública.
Els canvis poden ser positius, però ni el canvi pel canvi garanteix l’èxit del procés, ni qualsevol canvi serveix per tenir una Universitat millor governada, millor gestionada i amb més capacitat per complir les seves funcions.

La JPDI de l’UB, febrer 2013.

Attachments