Junta de Personal Docent i Investigador

Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona

La Junta de Personal Docent i Investigador, ha decidit de crear el Premi de la JPDI al millor treball de fi de grau (TFG) Universitat de Barcelona i convoca la seva primera edició per als treballs defensats durant el curs 2020-2021.

L’objectiu del premi és donar visibilitat i premiar l’excel·lència de treballs que incorporin la perspectiva de les condicions del treball del professorat, de forma que contribueixin a sensibilitzar els estudiants, i per extensió tota la comunitat universitària, sobre la problemàtica laboral del col·lectiu dels Docents i Investigadors.

En particular, la creació i atorgament d’aquest premi constitueix una via per incorporar l’anàlisi de les condicions de treball del PDI en la docència dels ensenyaments impartits a les Facultats i alhora per fomentar l’interès dels estudiants en la recerca.

El premi s’adreça a Treballs de Fi de Grau defensats durant el curs 2020-2021.

Els TFGs candidats han d’incorporar la perspectiva de les condicions de treball del PDI en el seu desenvolupament.

El termini per a presentar la sol·licitud i la documentació (veure les bases del concurs) s’inicia el mateix dia en què es publica aquesta convocatòria i finalitza el 30 de Novembre de 2021. La Junta de Personal Docent i Investigador farà públic el llistat de treballs admesos que optaran al premi.

El premi consistirà en un xec regal de 500 euros a destinar a la compra de llibres o a la inscripció en un Congrés per a presentar el resultat del TFG, i un diploma emès per la JPDI de la UB.

La comissió avaluadora farà pública la seva proposta de resolució com a màxim el dia 14 de desembre de 2021. La resolució es notificarà individualment a la persona premiada i es farà pública a la pàgina web de la JPDI.

*La concessió del premi s’ajustarà a les bases següents.

Junta de PDI
Locals Sindicals
Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona
Tel. 93 403 53 92 
e-mail: lsindicals@ub.edu